• <input id="ma8yi"><input id="ma8yi"></input></input>
 • <samp id="ma8yi"><samp id="ma8yi"></samp></samp>
  ZALO: 0928 667 532 0086-13906563453
  • Robot hàn là gì?

    Robot hàn là ?ng d?ng các c?ng c? l?p trình ???c c? khí hóa, t? ??ng hóa hoàn toàn quy trình hàn b?ng cách v?a th?c hi?n m?i hàn v?a x? ly chi ti?t.

    Th?ng th??ng, robot hàn th??ng ???c s? d?ng ?? hàn ?i?n tr? và hàn h? quang trong các ?ng d?ng s?n xu?t c?p cao (ch?ng h?n nh? ngành c?ng nghi?p oto).  • ?u ?i?m c?a h? th?ng phan lo?i s?n ph?m t? ??ng trong nhà kho?

     - T?ng t?c ?? phan lo?i và chia ch?n s?n ph?m

     - Phan lo?i chính xác, rút ng?n th?i gian tìm ki?m ??n hàng

     - Gi?m nhan c?ng, n?ng su?t t?ng kéo theo gi?m chi phí s?n xu?t

     - T? l? sai sót th?p t? ?ó nang cao ch?t l??ng d?ch v?

     - Kích th??c nh? g?n cho phép t?i ?u hóa kh?ng gian nhà kho.

     - Ho?t ??ng kh?ng b? gián ?o?n vì các h? th?ng này kh?ng b? gi?i h?n b?i s? ca làm vi?c và n?ng l?c c?a nhan viên

     - ít tai n?n và các v?n ?? v? s?c kh?e, ??ng th?i t?o ?i?u ki?n làm vi?c an toàn h?n cho nhan viên kho và tài x?.

     - Theo d?i chính xác l??ng hàng t?n kho, tránh tình tr?ng thi?u hàng, t?n kho quá m?c, l?i th?i.

     - H? th?ng kh?ng gi?y t?.

     - Linh ho?t trong ?ng d?ng, tùy theo t?ng tiêu chí v? kh?ng gian l?p ??t, di?n tích nhà x??ng, yêu c?u c?a m?i khách hàng mà l?a ch?n c?ng ngh? phù h?p.

     - ?em l?i l?i ích lau dài cho doanh nghi?p


  • H? th?ng s?p x?p, phan lo?i s?n ph?m t? ??ng là gì?

   M?t h? th?ng x? ly v?t li?u ???c s? d?ng ?? phan lo?i các m?t hàng tùy thu?c vào các tiêu chí do khách hàng yêu c?u nh?: tr?ng l??ng, kích th??c, màu s?c, m? v?ch (l? s?n xu?t, ngày s?n xu?t, model, ngày lên ??n, ??a ?i?m giao hàng,...) ???c g?i là h? th?ng phan lo?i s?n ph?m.

   H? th?ng phan lo?i s?n ph?m t? ??ng trong nhà kho có th? phan lo?i ?úng m?t hàng ???c nh?p kho theo ??c ?i?m c?a nó và ch? ??nh v? trí l?u tr? thích h?p d?a trên nh?ng ??c ?i?m ?ó, cùng v?i vi?c l?u tr? th?ng tin m?t cách khoa h?c và th?ng minh. 


  • Day chuy?n s?n xu?t t? ??ng là gì?


   day-chuyen-lap-rap-tu-dong(1).jpg

   Day chuy?n s?n xu?t t? ??ng (Production Automation Line) là m?t chu?i các máy tr?m ???c liên k?t v?i nhau b?i h? th?ng chuy?n giao và ?i?u khi?n ?i?n. Trong ?ó, các c?ng ?o?n ???c th?c hi?n theo trình t? ?? ???c thi?t l?p s?n và ???c v?n hành, ki?m soát b?i con ng??i. 

  亚洲午夜福利AV一区二区无码,性色av蜜臀av人妻无码,偷看浓毛少妇洗澡自慰,国产Jizz精品免费观看,后进式动态图,又粗又大AAA久久久久